เทคโนโลยี

เว็บ https://belzebrute.com/ เทคโนโลยี เป็นผลจากความรู้ที่สั่งสมมาและประยุกต์ใช้ทักษะ วิธีการ และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฝังอยู่ในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยมีหรือไม่มีความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของตน เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร เทคโนโลยีของสังคมประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าระบบ ระบบทำงานโดยการรับข้อมูลเข้า ปรับเปลี่ยนข้อมูลป้อนเข้านี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการ จากนั้นจึงสร้างผลลัพธ์ที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ของระบบ